Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fipoli

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fipoli, dostępny pod adresem internetowym www.fipoli.pl, prowadzony jest przez Jakuba Foryt prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIPOLI JAKUB FORYT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5632442841, REGON 387119296.
 2. 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIPOLI JAKUB FORYT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5632442841, REGON 387119296.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fipoli.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą zakładki własny projekt i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Synów Pułku 5/13 22-100 Chełm
 2. Adres do zwrotów: ul. Zawadówka 18 22-100 Chełm
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: fipoli@fipoli.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 503 051 118
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 87 1020 1563 0000 5902 0158 3376

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w celu złożenia zamówienia

§ 5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. Należy opłacić zamówienie na podany numer konta: 87 1020 1563 0000 5902 0158. Zamówienie należy opłacić w ciągu 48h.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska InPost cena od 17 do 21 zł
 3. Przesyłka paczkomat InPost cena od 14 do 16 zł
 4. Przesyłka kurierska pobraniowa cena od 24 do 26 zł
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zawadówka 18, 22-100 Chełm

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. Zamówienia są wysyłane w ciągu 48 h. od momentu wpłaty. Zamówienia na własny projekt wysyłane są do 14 dni roboczych od momentu wpłaty.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, informując o tym wcześniej sprzedawcę. Należy w tym celu skontaktować się telefonicznie lub na wskazany wcześniej adres email. Należy skorzystać z formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) i dołączyć go do zwracanego towaru.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Jeśli zamówiony towar został już wysłany, Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy email Sprzedawcy.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Produkty zakupione na indywidualne zamówienie (projekt własny) nie podlegają zwrotom. Wyjątek stanowi uszkodzenie towaru z winy sprzedawcy.

§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 4. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi.
 7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: ……………………………………………………………..
NAZWA TOWARU …………………………………………………………………………………………………………………………
CENA TOWARU…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………………………………
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:…………………………………………………………………………………………………………
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..(czytelny podpis Klienta)